Заявлєніє для т.н.народа Украіни.


Заявлєніє для т.н.народа Украіни.               Лохам слушать сюда!
        Ви називаєтє нас олігархамі.
Ми нє олігархі,ми настоящіє хазяєваетой етой страни і заявляєм : ми вас імєлі,імєєм і будєм імєть.
Ми уже снялі с должності с помощью наших мєлкіх шестьорок - комуністов, лєтвиновцєв і єцовцєв прєзідєнта і нашего самого главного врага - косатую прємьєршу,єта сука лишила нас сотни міліардов доларов,і за єтот базар ана єщо атвєтит.
   Тот рост,каторий бил в економікє,начиная с 2000 года,бил абєспєчєн  за щот наших бабок,коториє забралі із наших кровних хазяйскіх карманов і часть каторих патратілі на ваши лоховскіє пенсії і зарплати.
   Для вас лучшая тєма - сідєть тіхо і нє висовивацца,сматрєть лажу на УТ-1,Інтерє,ІСТV,і прочіх каналах,что с утра до вєчєра крутят наші прікольниє сєріали,чітать нашу жьолтую прєсу і нє інтєрєсавацца палітікай (зачєм ана вам,лохам),а также нє вякать.
   От вас нужно адін раз в 5 лєт прагаласавать за нас і всьо.
   Астальноє вас нє калишет.
                                                                  Ви абязани:
   1.Упорно работать на сваю работу ілі  бізнес,штоб нам било,што у вас забирать.
   2.Стаять раком на ваших лоховских агародах,у каво ані єсть.
    Для таво,штоби нам всєгда било харашо,ви должни научицца устойчиво стаять раком.
Ми размажєм чєрєз наши газєти і канали такоє калічєство говна по нашим врагам ,што ви нікагда нє разбєрьотєсь,кто прав і каво нада паддєржать.
   Вам нужно всєгда помніть,што всьо равно нічєго нє ізмєніцца,і нічєго нє дєлать - ми за вас всьо сдєлаєм самі.
Карочє,сідєть па норам і нє висовивацца! І нє мєшать нам дєлать бізнєс і то,што ми любім і умєєм лучше всєго - імєть і кідать всєх вас,лохов!
   А єслі даже 1000 чєлавєк будут тіпа пратєстовать і что-то там трєбавать - нам всьо равно,ето ж нє Югаславія і нє Грєция,нє Тайвань і даже нє Кіргізстан,-сто тисяч чєлавєк на уліцу бєз пахана нікагда нє вийдєт.
   Скоро ми аб'єдінімся с такімі же кєнтамі із Расії,тагда кідать вас будєт намного прощє і вєсєлєє,патаму што наши кєнти дажє канкрєтнєє чєм ми.
   А єслі будєтє сєбя харашо вєсті,то інагда ми будєм брасать вам нємного об'єдков,шоб ви нє сразу пєрєдохлі от голода,патаму шта нам нєбудєт каво кідать.
   Саша Волк,Вован Лєвчєнков,Саньок Хомут - партія Маладьожний Алегархічєскій Саюз Данбаса;
   Льоньчик Чуприна,Вітя Мєдвєдь,Гріша Сурок -СДПУ(алігархічєская);
   Вітя Підчук,Сірожа Тігіпка,Андрюша Дрюкач - партія Алігархічна Україна (с Трудом сабіралі);
   Ігорко Кроль,Вася Путьовка,Зєня Шкодняк,Ваня Дикий плющ,Вітя Тополь,Алєся Воробєй,Миха Кульок,Андрюха Давидов, самий любий друг Віті-І - єго тьозка- Вітьок Барлога с пающєй кумой Аксанкой и братаном Пєтєй.
   Жєня Мурчак,Пєдя Сіманєнков,Адамчік Мартінєнков,Саньок Голубок,баба Саша Алєксандровна - просто мєлкіє шестьоркі і пріхлєбатєлі,нє гаваря уже о с спікєрє,которий нікаму,кромє нас,алєгархов,в Украінє нє нужєн с єго кучкой політічєскіх гєтєр.
   Особую благадарнасть у відє отпєчатаних на казначейском ксєраксє прємій удостоєни мєлкіє і крупниє тушкі с барлоговского КоЦа и переБьЮТовского кубла.Бєз них і праст..,прастітє,канстітуционних (чуть палец нє сламал) правамощних рєшєній нам би прішлось іщо раз вами,лохамі, васпользовацца,а ето лішняя трата наших денех.
   Чісло і подпісь (нєрасборчівая).

m.de Pompadur (14.04.2010) durdom.in.ua